Truyện Kiều trong làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Truyện Kiều trong làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh