Trang nghiêm lễ tế tổ dòng họ Nguyễn Tiên Điền

Sau một thời gian được nhà nước khởi công đầu tư tôn tạo đến nay nhà thờ đại tôn dòng họ Nguyễn Tiên Điền chính thức được bàn giao đưa vào hoạt động, nhà thờ là nơi thờ tự cụ tổ Nguyễn Nhiệm và các bậc thủy tổ của dòng họ.