Tìm hiểu điển tích Truyện Kiều


PHẦN THỨ NHẤT

Cái hay nhất trong điển tích Truyện Kiều        

    Dùng điển và dùng chữ trong văn chương                 
    Điển, điển cổ, điển tích                                                                
    Điển tích cổ Trung Hoa                                                                          
    Việc dùng điển và dùng chữ trong truyện Kiều                                        
    Đích đáng, tự nhiên, thích hợp, nhuần nhuyễn, biến hóa.                      
    Gọn gàng, ý vị, thanh nhã, thuyết phục                                                       
    Linh động, đa dạng, thần tình                                                 
    Vụ án Gieo thoi                                                                 
    Vấn đề thời gian sáng tác Truyện Kiều                             
    Cái hay trong các điển tích Truyện Kiều                   

PHẦN THỨ HAI

Tìm hiểu 61 điển tích Truyện Kiều                              

    Nghiên nước, nghiên thành                                                 
    Hồ cầm                                                                                
    Suối vàng                                                                            
    Đồng Tước                                                                             
    Đào nguyên                                                                                
    Ba sinh                                                                                           
    Sông Tương                                                                                            
    Cầu Lam 121

9-10  Hồng diệp – Xích thằng                                                             

11. Thiên Thai                                                                                   

12-13 Nàng Ban, ả Tạ                                                            

14. Giải kết